ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

(a)        Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, zoals dienstverlening, aanneming van werk, uitlening, verhuur enz.) die BIB voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met (op)levering van Producten;

(b)        Gebrek: iedere afwijking van de Producten of Diensten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;

(c)        Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met BIB een koop- of een andere overeenkomst aangaat.

(d)        Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen BIB en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

(e)        Overmacht: elke omstandigheid buiten toedoen van BIB ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet, niet-tijdig of niet-conform leveren door toeleveranciers en beschadiging van de benodigde productie- en/of transportmiddelen;

(f)         BIB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwen in Beton BV B.V., gevestigd te Rosmalen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en de overige tot haar in concernverband staande vennootschappen;

(g)        Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst door BIB (op)geleverde of (op) te leveren zaken overeenkomstig de Specificaties, ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de (op)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat;

 (h)       Specificatie: de omschrijving, berekening, of tekening, in welke vorm dan ook, van door BIB te leveren Producten en/of te verrichten Diensten, die wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in aanbiedingen, offertes en/of Overeenkomsten. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;

(i)         Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid

2.1       Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door BIB uitsluitend deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden prevaleren boven de eventuele inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door BIB uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2       De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of anderszins onafdwingbaar zijn van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding, dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

3. Aanbiedingen, offertes en advisering

3.1       Alle aanbiedingen en offertes door BIB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

3.2                  De door de BIB verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door BIB opgegeven Specificaties in de door BIB verzonden bescheiden zijn leidend ten aanzien van de te leveren Producten en/of te verrichten Diensten.

3.3       Indien BIB adviseert, gebeurt dit naar beste weten van BIB. Gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een Product en/of Dienst ontheffen de Opdrachtgever niet van eigen controles en proeven.

3.4       Indien BIB een aanbieding doet of een offerte uitbrengt waarbij een Product volgens specificaties van Opdrachtgever zal worden geleverd en/of een Dienst volgens specificaties van Opdrachtgever zal worden verricht, dient Opdrachtgever deze specificaties voor het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk gedetailleerd en volledig, overeenkomstig de eisen van BIB, aan BIB kenbaar te maken.

3.5       BIB behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten, zonder opgave van redenen, te weigeren.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1       Overeenkomsten, en wijzigingen of aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover BIB deze schriftelijk heeft bevestigd of BIB met de uitvoering is aangevangen, in welk geval de offerte van BIB de rechten en verplichtingen van partijen weergeeft.

4.2       Indien door BIB, in afwijking van artikel 4.1 van deze Voorwaarden, een bindende offerte is uitgebracht, komt de Overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst door BIB van de schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever.

4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1       Indien in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, berekeningen en stukken bepaalde hoeveelheden, soorten, typen, grootten en/of plaats c.q. wijze van uitvoering niet, onjuist of onvolledig zijn opgenomen, behoren zij nimmer of kunnen nimmer geacht worden (volledig) te behoren tot de Overeenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot:

(a)        voorbereidende werkzaamheden;

(b)        reken- en tekenwerkzaamheden

(c)        vervoer en transport;

(d)        aanbrengen hulpconstructies en voorzieningen dan wel beschermende maatregelen;

(e)       gegevens aangaande (douane)reglementen en (lokale) regelgeving

4.2       Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of in deze Voorwaarden kunnen, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, slechts schriftelijk worden overeengekomen.Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

5. Wijziging van de Overeenkomst; meer- en minderwerk 

5.1       Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van deze Dienst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, is BIB gerechtigd, maar niet verplicht, tot aanpassing van de Overeenkomst over te gaan. BIB is, indien zij hiertoe overgaat, verplicht van deze aanpassing zoveel als mogelijk vooraf opgave aan Opdrachtgever doen.

5.2       Indien BIB overeenkomstig het vorige lid de Overeenkomst aanpast, dan is BIB gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtgever bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de aanpassing opgegeven prijs. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van BIB op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst, op te zeggen, te annuleren of te ontbinden.

5.3       BIB is, naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel en naar eigen keuze van BIB, tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zou blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Dienst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen. In dat geval is Opdrachtgever gehouden de tot dat moment door BIB verrichte werkzaamheden, en geleverde Producten, te vergoeden.

6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

6.1       Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Opdrachtgevers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

7. Prijzen

7.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief BTW, verzekeringen, heffingen en andere belastingen en gebaseerd op levering ex Works (als bedoeld in de Incoterms 2010). Bij de verhuur van materieel en de uitlening van personeel, zijn de opgegeven prijzen per werkuur.

7.2       Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder -niet limitatief- zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, etc. een verhoging ondergaan, is BIB gerechtigd deze verhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Levering

8.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen van Producten ex Works (als bedoeld in de Incoterms 2010).

8.2       Indien de Producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de Opdrachtgever niet zijn afgenomen, worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden dit toelaten) voor rekening en risico van Opdrachtgever door BIB opgeslagen. Bij niet tijdige afname is BIB gerechtigd na een periode van veertien (14) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de BIB op schadevergoeding en onverminderd het recht van BIB om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.

8.3       Een bij levering door BIB aan Opdrachtgever verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk document wordt geacht de geleverde hoeveelheid juist weer te geven.

8.4       Indien BIB voor verpakking en transport laadborden, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft laten stellen, is de Opdrachtgever verplicht, tenzij het om wegwerpverpakking gaat, de genoemde Producten voor eigen rekening terug te zenden naar het door BIB opgegeven adres, bij gebreke waarvan BIB de kosten van deze Producten aan de Opdrachtgever in rekening kan brengen.

8.5       De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende en bij BIB bekende omstandigheden. Indien buiten schuld van BIB vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

9. Verplichtingen Opdrachtgever

9.1       De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt op basis van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. BIB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of voor onvolledigheid van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken noch voor eventuele naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen. Opdrachtgever vrijwaart BIB in dit verband van alle aanspraken van derden.

9.2       Opdrachtgever zorgt er -voor eigen rekening en risico- voor dat, voor zover noodzakelijk, BIB en/of de door BIB ingeschakelde derden tijdig kan/kunnen beschikken:

(a)        over de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen;

(b)        indien een afwijkende levering is overeengekomen, over toegang tot het gebouw, terrein of het water waarin, waarop of ten behoeve waarvan de Producten moeten worden geleverd;

(c)        indien een afwijkende levering is overeengekomen, over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van Producten, materieel, materialen en hulpmiddelen; 

9.3       Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot het over de verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van BIB ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

9.4       Voorts gaan alle offertes en aanbiedingen ervan uit dat de Overeenkomst kan en zal worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van BIB en onder normale omstandigheden en zonder de verplichting dat een project (of een deel ervan) dan wel een object (of deel ervan) in fasen moet worden uitgevoerd.

9.5       Behoudens grove schuld en/of opzet van tot de bedrijfsleiding van BIB behorende leidinggevenden, geeft overschrijding van de uitvoeringstijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Overschrijding van de uitvoeringstijd, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever niet het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

10. Klachten

10.1     De Opdrachtgever aanvaardt het Product met alle zichtbare en onzichtbare gebreken behoudens het in dit artikel 10 bepaalde.

10.1     De Opdrachtgever is gehouden het Product bij levering terstond te inspecteren. Indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering (danex Works als bedoeld in de Incoterms 2010) zijn overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden de Producten vóór transport bij BIB, of bij de door BIB ingeschakelde derde(n), waar de Producten zich bevinden, te inspecteren. BIB zal hiertoe, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever, na overleg met BIB, ingeschakelde onafhankelijke derde. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, wordt het Product geacht zonder Gebreken te zijn op het moment van levering.

10.3     In het geval het Product bij inspectie een visueel waarneembaar Gebrek vertoont of het geleverde qua maten en/of hoeveelheden, niet beantwoordt aan de tussen de Opdrachtgever en BIB gesloten Overeenkomst, dient de Opdrachtgever op straffe van verval van recht BIB daarvan direct, voor transport, op de hoogte te stellen en de Gebreken of de kwantitatieve tekortkoming op het vervoersdocument c.q. de afleverbon te vermelden. Het vervoersdocument wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van het geleverde.

10.4     Klachten betreffende de kwaliteit moeten uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk bij BIB zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de Producten te hebben goedgekeurd. Geen klachten kunnen worden gedaan ten aanzien van Producten die reeds door Opdrachtgever of door derden zijn gemonteerd of anderszins verwerkt, tenzij het gebreken betreft die uitsluitend door montage of andere verwerking blijken.

10.5     Indien de klachten door BIB gegrond worden bevonden, zal BIB (naar haar keuze) zorg dragen voor herstel of vervanging van de Producten of overgaan tot het vergoeden van daarmee gemoeide kosten tot ten hoogste de factuurwaarde van de gebrekkige Producten.

11. Inschakeling Derden

11.1     BIB heeft het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

12. Tijdige uitvoering

12.1     De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient BIB schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient BIB een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts een termijn van vier (4) weken of langer geldt als redelijk.

13. Overmacht

13.1     In het geval van Overmacht is BIB gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de Overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan acht (8) weken na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door BIB als gevolg van Overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

13.2     In het geval van ontbinding op grond van het in dit artikel 13 bepaalde, is BIB gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de Overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. In het geval van Overmacht is BIB jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

14. Aansprakelijkheid

14.1     De aansprakelijkheid van BIB jegens de Opdrachtgever is beperkt tot hetgeen in artikel 14 van deze Voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van BIB is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BIB of van tot de bedrijfsleiding van BIB behorende leidinggevende personen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

14.2     BIB is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. BIB is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade. BIB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.

14.3     Indien BIB geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen dan zal de aansprakelijkheid van BIBin ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door BIB geleverde Producten c.q. van de door BIB uitgevoerde Diensten ten aanzien waarvan BIB schadeplichtig is. Nooit is BIB aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag dat de door BIB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert ter vergoeding van de betreffende schade. Op verzoek van Opdrachtgever zal BIB een verzekeringsbewijs aan Opdrachtgever overhandigen.

14.4     De Opdrachtgever vrijwaart BIB volledig van aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken verband houden met een door BIB aan de Opdrachtgever geleverd Product. De Opdrachtgever vrijwaart BIB in ieder geval voor Producten die op basis van Specificaties van Opdrachtgever zijn geproduceerd. Indien een derde de Opdrachtgever aansprakelijk stelt in verband met een van BIB afkomstig Product, dient de Opdrachtgever BIB daarvan op straffe van verval van recht, onverwijld, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen, in kennis te stellen.

15. Betaling, rente, kosten en boetes

15.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in Euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.

16.2     Indien de Opdrachtgever meent dat facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan BIB aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Opdrachtgever de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.

16.3     Indien de vordering van BIB niet tijdig wordt betaald, is de Opdrachtgever tien procent (10%) rente per jaar over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de desbetreffende periode hoger is, in welk geval laatstgenoemde rente verschuldigd is.

16.4     Onverminderd de verschuldigde rente, verbeurt de Opdrachtgever een contractuele boete van vijftien procent (15%) over het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 5.000,00, indien hij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens BIB.

16.5     Daar waar in deze Voorwaarden, of in een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst, een beding is opgenomen op grond waarvan Opdrachtgever een boete aan BIB is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die Opdrachtgever aan BIB is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 BW).   

17. Annulering

17.1     Annulering door de Opdrachtgever van een met BIB afgesloten Overeenkomst, of een gedeelte daarvan, kan uitsluitend met schriftelijke instemming van BIB geschieden. Wanneer BIB met de annulering instemt is de Opdrachtgever, onverminderd het recht van BIB op volledige schadevergoeding, terstond tenminste een contractuele boete van 25% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) aan BIB verschuldigd.

18. Ontbinding en opschorting

18.1     In gevallen dat de Opdrachtgever:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient;
  2. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; of
  3. in verzuim is ter zake de nakoming van een met BIB gesloten Overeenkomst;

zijn alle vorderingen en facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft BIB de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld en/ of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door BIB geleden en te lijden schade.

19.2     Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is BIB gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en tot genoegen van BIB zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft BIB, onverminderd het recht op volledige vergoeding van schade, kosten en rente, het recht de Overeenkomst te ontbinden.

20. Eigendomsvoorbehoud / Pandrecht

20.1     Alle door BIB geleverde Producten blijven eigendom van BIB totdat de Opdrachtgever de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.

20.2     Voor het geval de door BIB geleverde Producten bestanddeel worden van een andere zaak, wordt reeds nu voor alsdan, ten behoeve van BIB een pandrecht gevestigd, als bedoeld in artikel 3:239 BW op de vorderingen die Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen op diens opdrachtgever uit hoofde van de rechtsverhouding naar aanleiding waarvan de Opdrachtgever de Overeenkomst met BIB is aangegaan. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van BIB per email opgave te doen van de omvang van deze vorderingen, onder toezending van alle documenten waaruit de omvang van deze vorderingen blijkt, zulks op straffe van verbeurte van een boete aan BIB van EUR 10.000 voor iedere dag dat Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft.

21. Geheimhouding

21.1     Opdrachtgever, daaronder begrepen zijn personeel, is verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende de Producten, Diensten, Specificaties en het bedrijf van BIB in de breedste zin van het woord, die zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen, dit met inbegrip van de aard, de reden en het resultaat van de door BIB uitgevoerde werkzaamheden. Opdrachtgever staat in voor de voldoening door zijn personeel van deze geheimhoudingsverplichting.

21.2     Indien de Opdrachtgever de verplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan BIB een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000,00 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van BIBop volledige schadevergoeding.

22. Toepasselijk recht en geschillen

22.1     Op de rechtsverhouding tussen BIB en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover de rechtsverhouding betrekking heeft op de verkoop en levering van Producten.

22.2     De rechtbank Oost-Brabant (Nederland) is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

22.3     Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van BIB het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

© 2020 Bouwen in Beton BV | Algemene Voorwaarden | Ontworpen door BEAUBIN